Voor slimme spenders - boek bij ons 15% goedkoper dan op alle andere portals
Boek uw vakantie in één van de mooiste dorpen van het Schmallenberg Sauerland!

AGB

Algemene voorwaarden

1 Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contracten voor de huur van hotelkamers met het oog op logies, alsook op alle andere diensten en leveringen die in dit kader door het hotel aan de klant worden geleverd (hotelverblijfscontract). De term "hotelverblijfsovereenkomst" omvat en vervangt de volgende termen Contract voor accommodatie, contract voor gastenverblijf, hotelcontract, contract voor hotelkamer.

1.2 Voor het onderverhuren of doorverhuren van de ter beschikking gestelde kamers alsmede het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande toestemming van het hotel in tekstvorm vereist, waarbij § 540 lid 1 zin 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) buiten toepassing wordt gelaten, voor zover de klant geen consument is.

1.3 De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. Sluiting van het contract, partner, beperking

2.1 De partijen bij het contract zijn het hotel en de klant. Het contract komt tot stand door aanvaarding door het hotel van de aanvraag van de klant. Het hotel is vrij om de kamerreservering in tekstvorm te bevestigen.

2.2 Voor alle vorderingen tegen het hotel geldt een verjaringstermijn van één jaar vanaf de aanvang van de wettelijke verjaringstermijn. Voor vorderingen tot schadevergoeding geldt een verjaringstermijn van vijf jaar, tenzij zij gebaseerd zijn op letsel aan leven, ledematen, gezondheid of vrijheid. Deze vorderingen tot schadevergoeding verjaren na tien jaar, ongeacht of zij bekend zijn. De verlagingen van de verjaringstermijn gelden niet voor vorderingen die zijn gebaseerd op een opzettelijke of grovelijk nalatige schending van de plicht door het hotel.

3. Diensten, prijzen, betaling, verrekening

3.1 Het hotel is verplicht de door de klant gereserveerde kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

3.2 De klant is verplicht de overeengekomen of geldende prijzen van het hotel voor de terbeschikkingstelling van de kamer en de overige door de klant gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor diensten die door de klant rechtstreeks of via het hotel worden besteld en die door derden worden geleverd en door het hotel worden betaald.

3.3. De overeengekomen prijzen omvatten de bij het sluiten van de overeenkomst gemaakte kosten.

Toepasselijke belastingen en lokale heffingen. Niet inbegrepen zijn lokale belastingen die de gast volgens de betreffende lokale wetgeving verschuldigd is, zoals toeristenbelasting.

In geval van wijziging van de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde of de invoering, wijziging of afschaffing van plaatselijke heffingen op het voorwerp van de prestatie na het sluiten van het contract, zullen de prijzen dienovereenkomstig worden aangepast. In het geval van overeenkomsten met consumenten geldt dit alleen indien de periode tussen de sluiting en de uitvoering van de overeenkomst meer dan vier maanden bedraagt.

3.4 Het hotel kan zijn instemming met een door de klant gevraagde latere vermindering van het aantal gereserveerde kamers, van de door het hotel verleende diensten of van de duur van het verblijf afhankelijk stellen van een verhoging van de prijs van de kamers en/of van de andere diensten van het hotel.

3.5 De facturen van het hotel zonder vervaldatum zijn betaalbaar zonder aftrek binnen de tien dagen na ontvangst van de factuur. Het hotel kan te allen tijde onmiddellijke betaling van opeisbare vorderingen van de klant eisen. In geval van betalingsverzuim heeft het hotel het recht de respectieve toepasselijke wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen ten bedrage van momenteel 8% of, in geval van rechtshandelingen waarbij een consument is betrokken, ten bedrage van 5% boven de basisrentevoet. Het hotel behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen.

3.6 Het hotel heeft het recht om bij het sluiten van de overeenkomst van de klant een redelijk voorschot of een redelijke waarborgsom te eisen, bijvoorbeeld in de vorm van een garantie op een kredietkaart.

Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen in tekstvorm in het contract worden overeengekomen. De wettelijke bepalingen blijven onverlet in het geval van voorschotten of borgsommen voor pakketreizen.

3.7 In gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld achterstallige betaling door de klant of uitbreiding van de omvang van het contract, heeft het hotel het recht om, ook na het sluiten van het contract en tot aan de aanvang van het verblijf, een voorschot of waarborgsom te eisen, zoals bepaald in artikel 3.6 hierboven, of een verhoging van het voorschot of de waarborgsom die in het contract zijn overeengekomen, tot de volledige overeengekomen vergoeding.

3.8 Bovendien heeft het hotel het recht om van de klant een redelijk voorschot of een redelijke waarborg in de zin van artikel 3.6 hierboven te eisen voor bestaande en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst bij de aanvang en tijdens het verblijf, voor zover een dergelijk voorschot of een dergelijke waarborg nog niet werd betaald in overeenstemming met artikel 3.6 en/of artikel 3.7 hierboven.

3.9 De klant mag een onbetwiste of rechtsgeldig afdwingbare vordering slechts compenseren of verrekenen met een vordering van het hotel.

4. Terugtrekking van de klant (annulering) / niet-gebruik van de diensten van het hotel (noshow)

4.1 De klant kan de met het hotel gesloten overeenkomst slechts herroepen indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen, indien een ander wettelijk herroepingsrecht bestaat of indien het hotel uitdrukkelijk instemt met de herroeping van de overeenkomst. De instemming met een herroepingsrecht en de eventuele instemming met een ontbinding van de overeenkomst worden in elk geval in tekstvorm medegedeeld.

4.2 Indien tussen het hotel en de klant een datum voor kosteloze opzegging van het contract is overeengekomen, kan de klant tot die datum het contract opzeggen zonder dat het hotel enige aanspraak op betaling of schadevergoeding kan doen gelden. Het herroepingsrecht van de klant vervalt indien hij zijn herroepingsrecht ten aanzien van het hotel niet binnen de overeengekomen termijn heeft uitgeoefend.

4.3 Indien geen herroepingsrecht is overeengekomen of reeds is vervallen, indien er evenmin een wettelijk herroepings- of opzeggingsrecht bestaat en indien het hotel niet instemt met een ontbinding van de overeenkomst, behoudt het hotel de aanspraak op de overeengekomen vergoeding ondanks het niet-gebruik van de dienst. Het hotel houdt rekening met de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen en met de bespaarde kosten. Indien de kamers niet aan andere partijen worden verhuurd, kan het hotel een forfaitaire aftrek toepassen voor bespaarde kosten. In dit geval is de klant verplicht ten minste 90% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor overnachting met of zonder ontbijt, alsmede voor pakketreizen met diensten van derden, 70% voor halfpension en 60% voor volpension. Het staat de klant vrij te bewijzen dat de voornoemde vordering niet is ontstaan of niet is ontstaan voor het gevorderde bedrag.

5. terugtrekking van het hotel

5.1 Voor zover is overeengekomen dat de klant zich binnen een bepaalde termijn kosteloos uit het contract kan terugtrekken, heeft het hotel het recht zich gedurende deze termijn uit het contract terug te trekken, indien er voor de contractueel gereserveerde kamers aanvragen van andere klanten zijn en de klant geen afstand doet van zijn recht op terugtrekking na onderzoek door het hotel binnen een redelijke termijn.

5.2 Indien een overeenkomstig artikel 3.6 en/of artikel 3.7 overeengekomen of gevorderde vooruitbetaling niet wordt gedaan. 5.2 Indien een overeengekomen of gevorderd voorschot of borgsom overeenkomstig artikel 3.6 en/of artikel 3.7 ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn niet wordt betaald, heeft het hotel eveneens het recht om van het contract af te zien.

5.3 Bovendien heeft het hotel het recht om zich om feitelijk gerechtvaardigde redenen terug te trekken uit het contract, met name indien - overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is het onmogelijk maken om het contract na te komen;

kamers of ruimten worden opzettelijk geboekt met misleidende of valse informatie of met verzwijging van belangrijke feiten; belangrijke feiten kunnen de identiteit van de klant zijn, het vermogen om te betalen of het doel van het verblijf;

het hotel heeft redelijke gronden om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de sfeer van controle of organisatie van het hotel;

het doel van of de reden voor het verblijf onwettig is;

er sprake is van een inbreuk op bovenstaand artikel 1.2.

5.4 De gerechtvaardigde terugtrekking van het hotel geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

6. kamer ter beschikking stellen, overhandigen en teruggeven

6.1 De klant verwerft geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van bepaalde ruimten, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.2 De gereserveerde kamers staan ter beschikking van de klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen recht op vroegere beschikbaarheid.

6.3 Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 11.00 uur vrijgemaakt en ter beschikking van het hotel gesteld worden. Daarna kan het hotel 50% van de volledige logiesprijs (catalogusprijs) aanrekenen voor laattijdig verlaten van de kamer voor gebruik buiten het contract tot 18.00 uur, en 90% vanaf 18.00 uur. Contractuele aanspraken van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij te bewijzen dat het hotel geen of een aanzienlijk lagere aanspraak op een gebruiksvergoeding heeft gemaakt.

7. aansprakelijkheid van het hotel

7.1 Het hotel is aansprakelijk voor de schade waarvoor het verantwoordelijk is en die voortvloeit uit een verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid. Bovendien is het hotel aansprakelijk voor andere schade die berust op een opzettelijke of grove fout van het hotel of op een opzettelijke of nalatige schending door het hotel van plichten die eigen zijn aan het contract. Plichtsverzuim door het hotel staat gelijk met plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangend vertegenwoordiger. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij in dit artikel 7 anders is bepaald. In geval van storingen of gebreken in de dienstverlening van het hotel zal het hotel zich inspannen om deze te verhelpen zodra de klant hiervan op de hoogte is of na een onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht bij te dragen wat redelijk voor hem is om de verstoring te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

7.2 Het hotel is aansprakelijk jegens de klant voor zaken die in het hotel worden binnengebracht overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het hotel beveelt het gebruik van de hotel- of kamerkluis aan. Indien de gast geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan 800 euro of andere voorwerpen met een waarde van meer dan 3.500 euro wenst mee te brengen, moet hiervoor een afzonderlijke opslagovereenkomst met het hotel worden gesloten.

7.3 Voor zover aan de klant een parkeerplaats ter beschikking wordt gesteld in de hotelgarage of op de hotelparking, zelfs tegen betaling, dan vormt dit geen bewaarnemingsovereenkomst. In geval van verlies of beschadiging van motorvoertuigen die geparkeerd staan of gemanoeuvreerd worden op het terrein van het hotel en hun inhoud, is het hotel slechts aansprakelijk in overeenstemming met voornoemd artikel 7.1, 1ste tot 4de lid.

7.4 Wekoproepen worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Berichten, post en zendingen van goederen voor de gasten moeten met zorg worden behandeld. Het hotel zorgt voor de levering, de bewaring en, op verzoek, de doorzending van de goederen tegen betaling.

Het hotel is terzake slechts aansprakelijk in overeenstemming met voornoemd artikel 7.1, zin 1 tot 4.

Onze Vouchers
Vouchers
Naar Reserveren